säkra huset mot radongas

Sök det förmånliga radonbidraget och utnyttja ROT-avdraget.

En radonmätning ska pågå i minst två månader under eldningssäsong, som är mellan den 1 oktober och den 30 april.

En radonmätning ska pågå i minst två månader under eldningssäsong, som är mellan den 1 oktober och den 30 april.

Radon är en radioaktiv gas som finns i 10 procent av alla bostäder och som bland annat kan orsaka lungcancer. I såväl lågrisk- som högriskområden för radon kan halterna av markradon bli höga. Därför ska man som villaägare göra en radonmätning av sitt hus och nu finns det bra bidrag att få.

Närmare 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda halter av radon i inomhusluft. Bor man i ett hus är det därför viktigt att försäkra sig om att man inte har radon i huset. Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus är höga, det vill säga över 200 becquerel (Bq) per kubikmeter, som det kan vara skadligt för hälsan. Man räknar med att radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år.

Nya radonbidraget 

Sedan i somras kan du som småhusägare söka ett radonbidrag från Boverket. Bidrag för radonsanering lämnas med 50 procent av kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Dessutom kan du göra ROT-avdrag på arbetet, vilket innebär att du totalt kan få ett stöd av staten med hela 75 000 kronor för en radonsanering. Syftet med radonbidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska de hälsoproblem som är kopplade till radon.

Förutsättningar

Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Det krävs även att olägenheten inte är ringa eller helt tillfällig. Bidraget förutsätter även att den som söker måste bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Dokumenterad kompetens

Bidrag kan sökas för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att huset efter att åtgärderna är klara ska ha en radonhalt på högst 200 becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft. En redovisning av de åtgärder som bedöms nödvändiga ska utfärdas av den som har dokumenterad kompetens avseende radonsanering. Det kan till exempel handla om ventilationsåtgärder, tätning mot mark, installation av radonsug eller anläggandet av en radonbrunn.

En seriös mätning

En radonmätning ska pågå i minst två månader under eldningssäsong, som är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen. Blir man uppringd av en mätfirma som erbjuder en radonbesiktning som ska ta en timme och kosta 2 500–4 500 kronor ska man vara på sin vakt. De flesta seriösa företag i branschen erbjuder helt eller delvis kostnadsfria besiktningar och lämnar även garanti på att radongashalten efter åtgärd hamnar under 200 Bq/m3.

Gammamätning

Gammamätning av byggmaterial gör man för att utröna om blåbetong finns och i så fall vilken strålningsklass den har; låg, medel eller hög. Efter det kan man bedöma om det är mark- eller byggradon, eller en kombination. Gammamätning ingår kostnadsfritt hos de flesta seriösa företag och är obligatoriskt vid ansökan om radonbidrag. Gammamätning vid husförsäljning (ej vid offertarbete) kostar cirka 1500 kronor.

Sniffmätning

En sniffmätning innebär att man tar luftprov under 5-15 min på misstänkta läckagepunkter, som i grunden, vid bärande väggar, trösklar, plugghål i vägg och vid rörgenomföringar. Har man endast en mätare tar det längre tid, då mätaren ofta måste luftas efter kraftiga radonläckor. Att man på en timme, som oseriösa aktörer påstår, ska gammamäta, sätta sig in i huset och med en radongasmätare hinna göra tillräckligt många sniffningar för att få någon vettig information, är helt orealistiskt.

Offerter 

I 98% av alla hus behövs ingen sniffmätning för att företaget ska kunna lämna en offert. Det finns dock kniviga fall som bör mätas av och då kan en undersökning ta upptill 5 timmar. När mätningen är klar och det visar sig att det finns behöv av sanering ska du ta in kostnadsfria offerter från företag som lämnar garanti på radonhalt under 200 Bq/m3. Betala inte för det som inte ska kosta något! Företag som uppfyller kompetenskraven för radonsanering hittar du på svenskradonforening.se.

ROT-avdraget

Om du har ansökt, eller har för avsikt att ansöka om ROT-bidrag för arbetet med radonsaneringen, kan radonbidrag endast sökas för materialkostnaderna.

Text: Ingvar Larsson

Källa: Boverket