När huset blir kallt

Vid ett längre strömavbrott kyls huset ner och skadorna kan bli omfattande.

isigt hus.jpg

Kunskap om ditt hus förmåga att bevara värme gör det lättare att förbereda åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa värmen i huset även under elavbrott eller andra störningar. 

ett elavbrott kan inträffa när som helst och kan pågå i flera timmar eller dygn. Allra känsligast är det på vintern när det är både kallt och mörkt. Om huset hinner kylas ut under elavbrottet måste det lämnas, eftersom det blir för kallt att bo kvar. Sjunker inomhustemperaturen under fryspunkten måste du förhindra att husets vattensystem fryser sönder.

Husets värmemängd

Hur snabbt huset kyls ut beror på hur stor värmemängd som finns lagrad i huset och hur fort huset läcker ut den lagrade värmen till omgivningen.  Husets värmekapacitet är den värmeenergi som finns lagrad i husets stomme, väggar, tak, golv, möbler med mera. 

Avkylningstider

Olika hus har olika förmåga att lagra värme i huset och i de föremål som finns i huset. Hur väl huset sedan lyckas att isolera värmen från att läcka ut till omgivningen påverkar ytterligare hur snabbt huset avkyls vid värmeavbrott.Ju större värmemängd som finns lagrad i huset och ju bättre isolerat huset är, desto längre tid tar det innan huset kyls ut.

Skillnad på olika hus

Hög värmekapacitet hos ett hus har aldrig varit något som direkt eftersträvats, eftersom det inte medför några påtagliga fördelar för inomhusklimat eller energikostnader under normala förhållanden. Men vid en värmekris är lång avkylningstid en stor fördel, eftersom huset får en långsammare avkylning. Generellt kan man säga att äldre och riktigt nya enfamiljshus har bäst värmekapacitet. 

Gamla hus byggda med tunga timmerstommar eller sten kan lagra stora mängder värme i byggmaterialet. 

Nya hus är välisolerade med tjocka väggar, tak och tunga välisolerade grundplattor som lagrar förhållandevis mycket värme. 

Byggepoken mellan timmerhus och dagens byggnadssätt har präglats av relativt lätta konstruktioner med mindre effektiv isolering, vilket resulterar i mindre lagrad värme. 

Isolering och ventilation

Isolering är ett annat nyckelbegrepp när det gäller husets avkylning, eftersom den lagrade värme som finns i huset ska läcka ut så långsamt som möjligt.

En annan viktig faktor är ventilationen. Nyare hus har ofta en mekanisk ventilation som är beroende av fläktar för att fungera. Vid elavbrott slutar dessa att fungera vilket medför att utläckaget av värme minskar. 

Äldre hus har ofta ventilation som drivs av självcirkulation utan mekaniska fläktar. Självcirkulationen drivs på av temperaturskillnaden mellan uteluften och inneluften, samt vinden som skapar ett undertryck i ventilationskanalerna och får luften att sugas ut. Det gör att självcirkulerande ventilationssystem ofta ökar ventilationseffekten vid vädertyper som orsakar elavbrott, nämligen kallt och blåsigt, vilket inte är önskvärt om man vill att den lagrade värmen ska räcka så länge som möjligt.

Värmeläckage

Allt värmeläckage drivs av skillnaden mellan utomhustemperaturen och inomhustemperaturen, oberoende av om läckage sker genom värmestrålning, värmekonvektion eller värmeledning i material. Isolering av hus är till för att hindra dessa tre typer av läckage av värme till den kalla omgivningen. Ju
högre temperaturskillnaden är, desto större blir värmeläckaget.

Värmekonvektion

Ventilationsförlusterna är därför av samma typ som värmekonvektion. Värmekonvektion stoppas genom att hindra luftens fria väg, till exempel genom att isolera med isoleringsmaterial. Materialet binder luft och stänger in den i små utrymmen, vilket hindrar luftens rörelser.

Värmestrålning

Värmestrålningen är det svåraste att förhindra i ett hus. Mest påtaglig är den genom husets fönster. Soliga dagar ger den ett värmebidrag (även på vintern) och på natten läcker det åt andra hållet.

Värmeledning

Värmeledningen beror väldigt mycket på vilken värmeledningsförmåga ett material har. Luft har låg värmeledningsförmåga, därför används luftspalter mellan kalla och varma utrymmen som ett sätt att isolera. Men som tidigare påpekats uppstår värmekonvektion i öppna luftutrymmen som transporterar värme ut ur huset om den inte stängs in i små celler eller hindras att röra sig fritt. Det är förklaringen till användningen av isoleringsmaterial, som syftar till att skapa en tjock luftspalt mellan den varma och kalla sidan, samtidigt som värmekonvektionen förhindras genom att luften är förhindrad att röra sig i luftspalten. 

Vanliga byggmaterial som trä, stål, sten och betong leder värme bra och därför måste byggkonstruktionen förhindra att samma byggdel har kontakt med både den varma insidan av huset och den kalla utsidan. I annat fall uppstår så kallade köldbryggor som leder ut värmen. Detta är till exempel ett problem med stenhus, om det inte finns något isoleringsmaterial som bryter av köldbryggan.      

Klicka här för att se hur ditt hus kyls ner.

Källa: Energimyndigheten